วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อ้างอิง

จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง. (2548). คัมภีร์คณิตศาสตร์ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ฉบับปราบมาร. กรุงเทพมหานคร. พ.ศ.พัฒนา
 สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ และคณะ entrance ตุลาคม 43.เชียงใหม่ : ประชากรธุระกิจ, 2534 . 256 หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น